Ενθρονιστήριος Λόγος του Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου

Μπουκόμπα Τανζανίας, 27 Μαρτίου 2022

Δο­ξά­ζω τόν Τρι­α­δι­κό Θε­ό μας, τόν Πα­τέ­ρα, τόν Υἱ­ό καί τό Ἅ­γιον Πνεῦ­μα, γι' αὐ­τή τήν ση­με­ρι­νή σπου­δαί­α μέ­ρα γιά τήν Ἐκ­κλη­σί­α μας στήν Ταν­ζα­νί­α.

Δο­ξά­ζω καί εὐ­χα­ρι­στῶ τόν Ἱ­δρυ­τή καί Ἀρ­χη­γό καί Κυ­βερ­νή­τη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας τόν Κύ­ριο μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, γιά τήν κα­θο­δή­γη­ση τοῦ σκά­φους Ἀ­λε­ξαν­δρι­νῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἀ­φρι­κῆς καί τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Μπου­κόμ­πας καί Δυ­τι­κῆς Ταν­ζα­νί­ας.

Εὐ­χα­ρι­στῶ «τό Πνεῦ­μα Ἅ­γιον, τό Κύ­ριον, τό Ζω­ο­ποι­όν», πού μέ τήν πνο­ή Του φου­σκώ­νει τά πα­νιά τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, τῆς Ἐ­πι­σκο­πῆς Μπου­κόμ­πας καί Δυ­τι­κῆς Ταν ζα­νί­ας, πού τα­ξι­δεύ­ει ἐ­δῶ καί 2000 χρό­νια μέ­σα στό πέ­λα­γος τοῦ κό­σμου τού­του.

Εὐ­χα­ρι­στῶ τό δι­ά­δο­χο τοῦ Ἀ­πο­στό­λου καί Εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ Μάρ­κου, τόν ἱ­α­κο­στρό­φο τοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου τῆς Ἀ­φρι­κῆς, τόν Πα­τριά­ρχη μας Θε­ό­δω­ρο τό Β΄, γιά τό ἄ­γρυ­πνο ἐν­δι­α­φέ­ρον του γιά τήν Ἐκ­κλη­σί­α μας, γιά τήν Ἐ­πι­σκο­πή μας καί γιά τόν ἔ­σχα­τον τῶν Ἐ­πι­σκό­πων ἐ­μέ τόν ἀ­νά­ξιον Ἐ­πί­σκο­πο Μου­κόμ­πας καί Δυ­τι­κῆς Ταν­ζα­νί­ας.

Θέ­λω νά εὐ­χα­ρι­στή­σω τούς προ­κα­τό­χους μου τό ση­με­ρι­νό Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Ἀλ­βα­νί­ας Ἀ­να­στά­σιο. Τόν πρῶ­το Ἐ­πί­σκο­πο Πορ­φύ­ριο, τόν Ἅ­γιο Ἐ­πί­σκο­πο Ἰ­ω­νᾶ καί τούς τα­πει­νό καί γλυ­κό Ἐ­πί­σκο­πο Ἱ­ε­ρώ­νυ­μο.

Τούς εὐ­χα­ρι­στῶ γιά τούς κό­πους, τούς ἀ­γῶ­νες, τίς ἀ­γω­νί­ες, τά δά­κρυ­α γιά τήν δι­α­ποί­μναν­ση τῆς Ἐ­πι­σκο­πῆς αὐ­τῆς. Ἐ­γώ μπῆ­κα στό δι­κό τούς κό­πο.

Θέ­λω νά εὐ­χα­ρι­στή­σω τούς συ­νο­δούς στή ση­με­ρι­νή χα­ρά μου. Μη­τρο­πο­λί­τη Καμ­πά­λας Ἱ­ε­ρώ­νυ­μο, τόν κα­λό μου γεί­το­να Ἀ­ρού­σας Ἀ­γα­θό­νι­κο, τό κα­λό Ἐ­πί­σκο­πο Τζίν­τζας Σίλ­βε­στρο καί τόν κα­λό φί­λο μου ἀ­πό τήν Ἀ­θή­να Ἐ­πί­σκο­πο Γκού­λου Νε­κτά­ριο.

***

Εὐ­χα­ρι­στῶ τήν νύμ­φη μου Ἐ­πι­σκο­πή Μπου­κόμ­πας καί Δυ­τι­κῆς Ταν­ζα­νί­ας πού μέ ἀ­γά­πη­σε καί μέ θέ­λει δι­κό της.

Σή­με­ρα γά­μος γί­νε­ται τοῦ Ἐ­πι­σκό­που μέ τή Νύμ­φη Ἐ­πι­σκο­πή.

Νύμ­φη μου Ἐ­πι­σκο­πή μου ἀ­γα­πη­μέ­νη μου σέ ἤ­ξε­ρα, σέ ἀ­γά­πη­σα καί τώ­ρα θά εἴ­μα­στε γιά πάν­τα μα­ζί.

Ὁ νυμ­φα­γω­γός Χρι­στός καί ὁ προ­ξε­νη­τής Πα­τριά­ρχης μέ πάν­δρε­ψε μέ σέ­να.

Σή­με­ρα πα­τρο­θε­σί­α καί υἱ­ο­θε­σί­α γί­νε­ται. Γί­νο­μαι πα­τέ­ρας σας καί γί­νε­θε παι­διά μου.

Παι­διά μου ἀ­γα­πη­μέ­να σᾶς γνώ­ρι­σα, σᾶς ἀ­γά­πη­σα καί ἀ­πό σή­με­ρα γιά πάν­τα μα­ζί.

Παι­διά μου πνευ­μα­τι­κά, ὁ Πα­τέ­ρας μας Θε­ός ἔ­κα­νε πρά­ξη τήν υἱ­ο­θε­σί­α σας σέ μέ­να.

Σή­με­ρα μέ ἐ­πέ­λε­ξε ὁ Ἕ­νας Θε­ός Πα­τέ­ρας, πα­τέ­ρα πνευ­μα­τι­κό στή γῆ γιά σᾶς.

***

Σή­με­ρα γί­νε­ται ἡ ἐν­θρό­νι­ση μου στόν Ἐ­πι­σκο­πι­κό θρό­νο τῆς Μπου­κόμ­πας καί Δυ­τι­κῆς Ταν­ζα­νί­ας.

Θέ­λω νά ἐν­θρο­νι­σθῶ στίς καρ­δι­ές σας. Θέ­λω νά ἐν­θρο­νι­σθεῖ­τε στήν καρ­διά μου. Ἡ καρ­διά σας νά κτυ­πᾶ γιά τόν Χρι­στό μας, τήν Ἐκ­κλη­σί­α μας, τούς ἀν­θρώ­πους τῆς οί­κο­γέ­νειας σας, γιά τόν Ἐ­πί­σκο­πο σας.

Ἡ καρ­διά μου νά κτυ­πᾶ γιά τό Χρι­στό μας, τήν Ἐκ­κλη­σί­α μας, τούς συγ­γε­νεῖς μου, γιά τήν Ἐ­πι­σκο­πή μου γιά σᾶς.

***

Ἀ­πό σή­με­ρα μέ τή χά­ρη τοῦ Θε­οῦ θά εἶ­μαι πα­τέ­ρας σας, ἀ­δελ­φός σας, φί­λος σας καί για­τρός σας.

Ναί, ἀ­πο­δέ­χο­μαι αὐ­τή τήν ἀ­πο­στο­λή, πού μοῦ ἀ­να­θέ­τει ὁ Χρι­στός.

Μό­νο μέ τρεῖς προ­ϋ­πο­θέ­σεις:

· Ὅ­τι ὁ Κύ­ριος μας θά εἶ­ναι μα­ζί μου καί ἀν­τί ἐ­μοῦ. Ἐ­κεῖ­νος εἶ­ναι ὁ Ἀρ­χι­ποι­μέ­νας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Δέν θέ­λω νά ζῶ ἐ­γώ. Θέ­λω νά ζεῖ ἀν­τί γιά μέ­να ὁ Χρι­στός. Ἐ­κεῖ­νος νά ἐ­νερ­γεῖ, Ἐ­κεῖ­νος νά ποι­μαί­νει, Ἐ­κεῖ­νος νά δι­δά­σκει, Ἐ­κεῖ­νος νά Ἱ­ε­ρουρ­γεῖ.

Ἐ­γώ θά τόν δεί­χνω. Ἐ­κεῖ­νος εἶ­ναι ὁ Θε­άν­θρω­πος Σω­τῆ­ρας μας.

Ἐ­γώ θά τόν δι­α­κο­νῶ, θά ἀ­νοί­γω τό δρό­μο στίς καρ­δι­ές τῶν ἀν­θρώ­πων γιά νά περ­νᾶ.

Ἐ­γώ θά εἶ­μαι τό γα­ϊ­δου­ρά­κι του γιά κά­θε­τε ἐ­πά­νω μου καί θά τόν πη­γαί­νω σ'­ὅ­λους τούς τό­πους, πού ὑ­πάρ­χουν ἄν­θρω­ποι.

Θέ­λω Ἐ­κεῖ­νος, ὁ ἀ­γα­πη­μέ­νος Κύ­ριος μου, ὁ γλυ­κύς Ἰ­η­σοῦς μου, ὁ Σω­τῆ­ρας μου Χρι­στός μου, ὁ Ἕ­νας, ἡ Ἀρ­χή καί τό Τέ­λος, τό Ἄλ­φα καί τό Ὡ­μέ­γα. Ὁ Θε­ός μου, ὁ Δη­μι­ουρ­γός μου, ἡ ζω­ή μου, ἡ ἀ­γά­πη μου, τό φῶς μου, νά μέ φω­τί­ζει, νά μέ κα­θο­δη­γεῖ, νά μέ εὐ­λο­γεῖ.

Θέ­λω ἡ Μη­τέ­ρα μας Πα­να­γί­α νά μέ ἔ­χει πάν­τα στήν ἀγ­κα­λιά της. Καί νά γλυ­καί­νει τή πι­κρα­μέ­νη ζω­ή μου.

Θέ­λω ὁ Ἅ­γιος μου Ἰ­ω­άν­νης Χρυ­σό­στο­μος νά μέ στη­ρί­ζει. Ὁ Ἅ­γιος Νε­κτά­ριος νά τα­κτο­ποι­εῖ ὅ­λα τά προ­βλή­μα­τα καί ἐ­κεῖ­νος νά τά λύ­νει. Ὁ Ἅ­γιος Κο­σμᾶς ὁ Αἰ­τω­λός νά μέ κα­θο­δη­γεῖ. Ὁ Ἅ­γιος Σι­λουα­νός νά μέ φω­τί­ζει. Ὁ Ἅ­γιος Νι­κό­λα­ος νά ἡ­ρε­μεῖ τήν φουρ­τού­να τῆς καρ­διᾶς μου. Ὁ Ἅ­γιος Δη­μή­τριος νά μέ δυ­να­μώ­νει.

· Ἀ­πο­δέ­χο­μαι τήν ἀ­πο­στο­λή νά εἶ­μαι κον­τά σας, ἐ­φ'­ὅ­σον εἶ­σθε νά εἶ­σθε ἐ­σεῖς κον­τά μου.

Ἐ­άν θέ­λε­τε νά εἶ­σθε καί σεῖς μα­ζί μου καί νά εἶ­μαι καί ἐ­γώ μα­ζί σας, θέ­λω νά μέ ἀ­γα­πᾶ­τε. Θέ­λω νά προ­σεύ­χε­θε γιά μέ­να. Θέ­λω νά μέ ἀ­κοῦ­τε. Θέ­λω νά σέ­βε­σθε τήν ἀρ­χι­ε­ρω­σύ­νη πού ἔ­χω. Θέ­λω νά μή μέ κα­τη­γο­ρᾶ­τε. Θέ­λω, ὅ,τι ἔ­χε­τε μέ­σα στήν καρ­διά σας νά μοῦ τό λέ­τε σέ μέ­να καί ὄ­χι σέ ἄλ­λους.

Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά εἶ­σθε ἀ­γα­πη­μέ­νοι καί ἑ­νω­μέ­νοι με­τα­ξύ σας. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά συμ­με­τέ­χε­τε στή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί νά ζεῖ­τε τόν πα­ρά­δει­σο ἐ­δῶ κά­τω στή γῆ, στό να­ό. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά προ­σεύ­χε­σθε καί νά λέ­τε τήν ἀ­δι­ἀ­λει­πτη προ­σευ­χή «Κύ­ρι­ε Ἰ­η­σοῦ Χρι­στέ ἐ­λέ­η­σον με». Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά δι­α­βά­ζε­τε τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή κά­θε μέ­ρα. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά προ­ο­δεύ­ε­τε στήν ἀ­ρε­τή. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά ἀ­γω­νί­ζε­σθε κα­τά τῆς ἁ­μαρ­τί­ας καί κυ­ρί­ως κα­τά τῆς πλά­νης καί τῆς αἵ­ρε­σης. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά ἀ­γω­νί­ζε­σθε κα­τά τῆς φι­λο­δο­ξί­ας, τῆς φι­λαρ­γυ­ρί­ας καί φι­λη­δο­νί­ας.

Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά με­τα­νο­εῖ­τε καί νά ἐ­ξο­μο­λο­γεῖ­σθε, στούς πνευ­μα­τι­κούς. Μή κοι­νω­νᾶ­τε ἐ­άν ἔ­χε­τε πέ­σει σέ με­γά­λες ἀ­μαρ­τί­ες. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά εἶ­σθε ἐ­λε­ή­μο­νες καί νά ἐ­λε­εῖ­τε αὐ­τούς πού ἔ­χουν ἀ­νάγ­κη.

Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω τά ζευ­γά­ρια ἄν­δρες καί γυ­ναῖ­κες, νά εἶ­σθε ἀ­γα­πη­μέ­νοι καί νά ἔ­χε­τε χρι­στι­α­νι­κές οἰ­κο­γέ­νει­ες. Συμ­φω­νεῖ­τε;

· Ἀ­πο­δέ­χο­μαι τήν ἀ­πο­στο­λή νά εἶ­μαι ὁ ποι­μέ­νας σας, ἐ­φ'­ὅ­σον θά συ­νερ­γά­ζε­σθε μα­ζί μου ἐ­σεῖς οἱ Ἱ­ε­ρεῖς, οἱ Κα­τη­χη­τές καί οἱ Ἐ­πι­τρο­πές τῶν Ἐ­νο­ρι­ῶν.

Μα­ζί θέ­λω νά μέ βο­η­θή­σε­τε κά­θε Ἐ­νο­ρί­α νά ἔ­χει τόν Ἱ­ε­ρέ­α της, τό Να­ό της, τό σπί­τι τοῦ Ἱ­ε­ρέ­ως, τό σχο­λεῖ­ο, τό ἱ­α­τρεῖ­ο. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω ἅ­γιοι ἱ­ε­ρεῖς νά μέ ἀ­γα­πᾶ­τε, νά προ­σεύ­χε­σθε γιά μέ­να. Νά ἀ­κοῦ­τε αὐ­τά πού θά σᾶς λέ­ω καί θά σᾶς κα­θο­δη­γῶ. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Προ­σέξ­τε! Νά ἀ­γα­πᾶ­τε τούς χρι­στια­νούς, καί προ­πάν­των τά παι­διά καί τούς νέ­ους. Νά τούς λει­τουρ­γᾶ­τε, νά τούς κα­θο­δη­γεῖ­τε στή σω­τη­ρί­α καί τήν με­τά­νοι­α καί νά τούς δι­δά­σκε­τε. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Προ­σέξ­τε! Μη κα­τη­γο­ρή­σε­τε πο­τέ τόν Ἐ­πί­σκο­πο, τούς συ­νε­φη­με­ρί­ους σας, τούς χρι­στια­νούς σας. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Νά εἶ­σθε με­τα­ξύ σας ἀ­γα­πη­μέ­νοι καί ἐ­νω­μέ­νοι, νά ἔ­χε­τε κα­λές ἱ­ε­ρα­τι­κές οἰ­κο­γέ­νει­ες. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω νά μέ βο­η­θή­σε­τε, μέ τήν Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λή, νά γε­μί­σει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἀ­πό Ταν­ζα­νούς. Ὅ­λοι νά εἴ­μα­στε μί­α ποί­μνη μέ ἕ­να ποι­μέ­να. Συμ­φω­νεῖ­τε;

***

Θέ­λω ἡ Ἐ­πι­σκο­πή μας νά εἶ­ναι μιά ζω­γρα­φιά τοῦ πα­ρα­δεί­σου. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω ἡ Ἐ­πι­σκο­πή μας νά εἶ­ναι ὁ προ­θά­λα­μος τοῦ πα­ρα­δεί­σου. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω ἡ Ἐ­πι­σκο­πή μας νά εἶ­ναι τό πλοῖ­ο, πού θά με­τα­φέ­ρει τούς χρι­στια­νούς ἀ­πό τή γῆ στόν οὐ­ρα­νό. Ἀ­πό τή ζω­ή αὐ­τή στήν βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ.

Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω ὅ­λοι νά σω­θοῦ­με. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω ὅ­λοι μα­ζί νά εἴ­μα­στε ἐ­δῶ μέ­σα στήν Ἐκ­κλη­σί­α ἀ­γα­πη­μέ­νοι καί ἐ­νω­μέ­νοι.

Συμ­φω­νεῖ­τε;

Θέ­λω ὅ­λοι νά κερ­δί­σου­με τή Βα­σι­λεί­α τῶν Οὐ­ρα­νῶν. Συμ­φω­νεῖ­τε;

Συμ­φω­νεῖ­τε νά εἶ­μαι δι­κό σας;

Συμ­φω­νεῖ­τε νά εἶ­σθε δι­κοί μου;

Σᾶς εὐ­χα­ρι­στῶ. Σᾶς εὐ­γνω­μο­νῶ. Ζή­τω ἡ Ὀρ­θο­δο­ξί­α. Ζή­τω ὁ Πα­τριά­ρχης μας καί τό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο μας. Ζή­τω ἡ Ταν­ζα­νί­α. Ζή­τω ἡ Μπου­κόμ­πα καί ἡ Δυ­τι­κή Ταν­ζα­νί­α.

Δό­ξα στόν Πα­τέ­ρα, δό­ξα στόν Υἱ­ό, δό­ξα καί στό Ἅ­γιο Πνεῦ­μα τήν μί­α θε­ό­τη­τα καί βα­σι­λεί­α, ἧς ἡ τι­μή καί ἡ προ­σκύ­νη­σις στούς ἀ­πέ­ραν­τους αἰ­ῶ­νες τῶν αἰ­ώ­νων. Ἀ­μήν.