ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ


31ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὑπατίου Ἐπισκόπου Γαγγρῶν Μ. Ἀσία 4ος

Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ἦταν Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μ. Κωνσταντίνου. Πῆρε μέρος στήν Α' Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας καί πολέμησε τόν Ἄρειο, πού ἔλεγε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι κτίσμα. Τόν θανάτωσαν οἱ αἱρετικοί.

Ἀκακίου Ὁσίου τοῦ Ὁμολογητοῦ Μελιτηνή 3ος

Ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς, ἀγωνίσθηκε κατά τῆς εἰδωλολατρείας καί διώχθηκε. Τόν φυλάκισαν. Ἐντελῶς ἀναπάντεχα, ὁ τύραννος Δέκιος τόν ἀπελευθέρωσε, ἀφήνοντάς τον νά κηρύττει ἐλεύθερα τήν πίστη του.

Βλασίου Ὁσίου Ἀμόριο Φρυγίας 10ος

Καταγόταν ἀπό τή Φρυγία. Ἐστάλη στήν Κων/πολη γιά σπουδές στήν Πατριαρχική Σχολή. Χειροτονήθηκε Διάκονος. Κοιμήθηκε εἰρηνικά στήν Ἱ. Μ. Στουδίου.

Μενάνδρου καί Σαβίνου τῶν Μαρτύρων καί τῶν σύν αὐτοῖς τριάντα ὀκτώ Μαρτύρων

Ἦταν στρατιῶτες στήν Καππαδοκία κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου. Παρακινούμενοι ἀπό τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων († 9 Μαρτίου), ὁμολόγησαν τόν Χριστό ὡς ἀληθινό Θεό. Τούς συνέλαβαν καί τούς ἀποκεφάλισαν


30ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Iωάννου Σιναῒτου τῆς «Kλίμακος»

 Εὐβούλης μητρός Ἁγίου Παντελεήμονος Νικομήδεια 4ος

Καταγόταν ἀπό τή Νικομήδεια καί ἦταν κόρη εὐσεβῶν χριστιανῶν γονέων. Μητέρα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, χριστιανή καί μάλιστα εὐσεβέστατη. Κοιμήθηκε εἰρηνικά.


29ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Εὐσταθίου Ὁσίου Ἐπισκόπου Κίου Βιθυνία 9ος

Ἀνῆλθε στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Κίου στή Βιθυνία. Ὅταν ξέσπασε ἡ εἰκονομαχική αἵρεση, ἀγωνίστηκε μέ ζῆλο γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀληθινῆς πίστης. Ὑπέμεινε ἐμπτυσμούς, φραγγέλωση, φυλάκιση, ξυλοδαρμούς, ἐξορία, ὅπου παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο μέσα σέ πεῖνα καί δίψα.


28ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἱλαρίωνος Ὁσίου τοῦ Νέου Ὄλυμπος Βιθυνίας 754
Ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων ἦταν ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πελεκητῆς, στό ὄρος Ὄλυμπος τῆς Βιθυνίας. Ὁμολόγησε θαρραλέα τό δίκαιο τῆς τιμῆς τῶν σεπτῶν εἰκόνων καί ὑπέμεινε πλῆστες
διώξεις.
Ἡρωδίωνος Ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ Ταρσός 1ος
Ἀνῆκε στόν κύκλο τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου. Χειροτονήθηκε
ἀπό αὐτούς Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ καί ἀκολούθησε τόν Ἀπόστολο Πέτρο στή Ρώμη.


26ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Κοδράτου, Θεοδοσίου, Μανουήλ καί 40 ἑτέρων Μαρτύρων ἐν Ἀνατολῇ

Ὁ Ἅγιος Κοδράτος ἦταν Ἐπίσκοπος στήν Ἀνατολή. Τελειώθηκε μέ βασανιστήρια καί ἀποκεφαλισμό. Τήν ἴδια περίοδο, ὁ Θεοδόσιος, ὁ Μανουήλ καί σαράντα ἄλλοι ἄξιοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ ὁμολόγησαν θαρραλέα τόν Χριστό καί ἀποκεφαλίσθηκαν.

Στεφάνου Ὁσίου τοῦ Ὁμολογητοῦ Τριγλία Βιθυνίας 9ος

Διετέλεσε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Τριγλίας στή Βιθυνία. Τήν ἐποχή τοῦ διωγμοῦ τοῦ Λέοντος Ε΄ Ἀρμενίου (813-820), ἐπειδή δέν πείσθηκε νά ἀρνηθεῖ τήν προσκύνηση τῶν σεπτῶν εἰκόνων καί νά ὑπογράψει λίβελλο κατά τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως, τόν βασάνισαν καί τόν ἔστειλαν ἐξορία, ὅπου καί παρέδωσε τήν ἁγία ψυχή του στόν Κύριο.

Στεφάνου Ὁσίου τοῦ Ξυλινίτου Καρία Μ. Ἀσίας

Ἀσκήτευσε στό ὄρος Λάτρος στήν Καρία τῆς Μ. Ἀσίας καί ὁδήγησε πολλούς μοναχούς καί ἀδελφούς πρός τή σωτηρία. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Ἀβραάμ Ὁσίου Καρία Μ. Ἀσίας

Μοίρασε τήν περιουσία του στούς φτωχούς καί ἀφοσιώθηκε στόν Μοναχισμό ἀπό μικρός. Ἐπειδή εἶχε ἐλκύσει ἀρκετούς ἐπισκέπτες κοντά του, γιά νά ἀποφύγει τήν ταραχή ἔφυγε καί πῆγε στό ὄρος Λάτρος στήν Καρία τῆς Μ. Ἀσίας.


24ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμων καταγόταν ἀπό τή Σελεύκεια τῆς Πισιδίας. Κατά τήν περιοδεία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐκεῖ, προσκολλήθηκε σ' αὐτόν καί τόν ἀκολούθησε. Φυλακίσθηκε μαζί του. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Σελευκείας. Κοιμήθηκε εἰρηνικά σέ προχωρημένη ἡλικία.

Ἀρτέμωνος Πρεσβυτέρου Ἱερομάρτυρος Λαοδίκεια 3ος- 4ος

Ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ καί ἦταν Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λαοδικείας. Κατέστρεψε τά ἀγάλματα τοῦ Ἀπόλλωνος καί τοῦ Ἀσκληπιοῦ σέ εἰδωλολατρικό ναό. Συνελήφθη καί ὑποβλήθηκε σέ μαρτύρια.

Τιμολάου Μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ ἑπτά Μαρτύρων Πόντος 305

Καταγόταν ἀπό τόν Πόντο. Μαρτύρησε περί τό 305 στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης μαζί μέ ἄλλους ἑπτά Χριστιανούς.

Ἀβραάμ τοῦ ἐν τῷ ὄρει Λάτρῳ ἀσκήσαντος

Μοίρασε ὅλη τήν περιουσία του στούς φτωχούς καί ἔγινε μοναχός. Ἐπειδή ἀγαποῦσε τήν ἡσυχία, ἔφυγε ἀπό τόν τόπο πού ἀσκήτευε καί ἦλθε στό ὄρος τοῦ Λάτρου, ὅπου διῆλθε τό ὑπόλοιπο τοῦ βίου του


23ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Δομετίου Μάρτυρος Φρυγία 362

Καταγόταν ἀπό τή Φρυγία καί ὑπῆρξε θύμα τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου


22ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἔζησε καί μαρτύρησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου. Οἱ εἰδωλολάτρες τόν διέβαλαν ὅτι εἰρωνευόταν καί κατηγοροῦσε τίς ἐνέργειες τοῦ Ἰουλιανοῦ καί τήν εἰδωλολατρική θρησκεία. Συνελήφθη καί τόν κατέκαψαν μέ πυρακτωμένα σουβλιά, ἀφοῦ τόν τρύπησαν παντοῦ.

Βασιλίσσης καί Καλλινίκης Μαρτύρων

Κατάγονταν ἀπό τή Γαλατία. Συνελήφθησαν γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο πού ἀσκοῦσαν καί, ὅταν ἔγινε φανερή ἡ πίστη τους, τίς ἀποκεφάλισαν.


21ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Μαρίας Μάρτυρος ἐν Πέργῃ

Μαρτύρησε στήν Πέργη τῆς Παμφυλίας στή Μ. Ἀσία.


20ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀλεξανδρίας, Εὐφημίας, Εὐφρασίας, Ἰουλιανῆς, Θεοδοσίας, Κλαυδίας καί Ματρώνης Μαρτύρων Ἀμινσός Πόντου 303

Συνελήφθησαν ἀπό τόν εἰδωλολάτρη ἄρχοντα τῆς Ἀμινσοῦ. Μετά ἀπό πολλά μαρτύρια, τίς ἔριξαν σέ μεγάλο καμίνι φωτιᾶς καί παρέδωσαν τίς ψυχές τους.

Νικήτα Ὁμολογητοῦ Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος Βιθυνία

Ἐπί τῆς εἰκονομαχίας πιέσθηκε νά προσχωρήσει στήν αἵρεση τῶν εἰκονοκλαστῶν, ἀλλά μέ παρρησία ἀρνήθηκε καί διεκήρυξε τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Γι' αὐτό καί ἐξορίστηκε καί, μετά ἀπό ἀσθένεια, παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο.


19ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Παγχαρίου Μάρτυρος Νικομήδεια 305

Κατεῖχε σημαίνουσα θέση στήν αὐλή τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ. Ἀπαρνήθηκε τήν πίστη του στόν Χριστό. Μαθαίνοντας τήν ἀποστασία του ἡ μητέρα καί ἡ ἀδελφή του τοῦ ἔγραψαν ἐπιστολή καί τόν συμβούλεψαν νά θυμηθεῖ τή φοβερή κρίση. Τότε ἦλθε εἰς ἑαυτόν καί μετανόησε. Τόν ἐξόρισαν στή Νικομήδεια, ὅπου μετά ἀπό μύριες θλίψεις καί κακουχίες ἀποκεφαλίσθηκε.

Νικολάου Καραμάνου Νεομάρτυρος Σμύρνη 1657

Ζοῦσε στή Σμύρνη. Πάνω στόν θυμό του εἶπε ὅτι θά γίνει Τοῦρκος. Ἀνακρινόμενος ὁμολόγησε μέ παρρησία τήν πίστη του στόν Χριστό. Παρά τά μαρτύρια, ἀκόμη καί τήν πίεση τῆς μητέρας καί τῆς συζύγου του, ὁ Ἅγιος παρέμεινε σταθερός. Γι' αὐτό ὁδηγήθηκε στήν ἀγχόνη


18ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Τροφίμου καί Εὐκαρπίωνος Μαρτύρων Βιθυνία 4ος

Ἦταν στρατιῶτες στή φρουρά τοῦ διοικητοῦ τῆς Βιθυνίας. Καταδίωκαν ἀνελέητα τούς χριστιανούς. Μετά ἀπό θεία ὀπτασία, μετανόησαν, πῆγαν στή Νικομήδεια στίς φυλακές καί ἐλευθέρωσαν ὅλους τούς χριστιανούς. Βαπτίστηκαν καί μαρτύρησαν μέ τροχό καί φωτιά.

Μυρίων Μαρτύρων Νικομήδεια

Οἱ Μύριοι (10.000) Μάρτυρες τελειώθηκαν διά ξίφους στή Νικομήδεια.


17ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Θεοστηρίκτου Ὁσίου Ἡγουμένου Μονῆς Πελεκητῆς Βιθυνία 8ος

Ἦταν ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πελεκητῆς. Ὅταν ξέσπασε ὁ φοβερός διωγμός κατά τῶν εἰκόνων, φυλακίσθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Ε΄τόν Κοπρώνυμο, ὁ ὁποῖος κατέστρεψε τή Μονή καί καταδίκασε τούς τριάντα ὀκτώ μοναχούς αὐτῆς σέ θάνατο διά ἀσφυξίας, μέσα σέ λουτρό στήν Ἔφεσο


16ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀνίνα Ὁσίου τοῦ Θαυματουργοῦ Μ. Ἀσία

Σέ ἡλικία δεκαπέντε ἐτῶν, μετά τόν θἀνατο τῶν γονέων του, ἀποσύρθηκε στήν περιοχή τῆς Νεοκαισαρείας στόν Εὐφράτη καί ὑποτάχθηκε στήν καθοδήγηση ἑνός ἀσκητῆ ὀνόματι Μαϊουμά. Κοιμήθηκε εἰρηνικά ἑκατόν δέκα ἐτῶν.

Ἰουλιανοῦ Μάρτυρος Κιλικία 3ος

Καταγόταν ἀπό τήν πόλη Ἀνάζαρβα τῆς Κιλικίας. Σέ ἡλικία δεκαοκτώ ἐτῶν, συνελήφθη ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. Μαρτύρησε μαζί μέ τήν χριστιανή μητέρα του.

Πάπα Μάρτυρος Λυκαονία 503

Ἄθλησε στή Λυκαονία, ἐξαναγκαζόμενος νά τρέχει μέ σιδερένια ὑποδήματα κάτω ἀπό ἕνα δένδρο ἄκαρπο.

Ἰωάννου Ὁσίου τοῦ ἐν Ρουφινιαναῖς

Ἀσκήτευσε θεοφιλῶς στή Μονή Ρουφίνου στή Χαλκηδόνα τῆς Μ. Ἀσίας.

Χριστοδούλου Ὁσίου τοῦ Θαυματουργοῦ Βιθυνία 1093

Γεννήθηκε τό 1020 στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Ἔκτισε τή Μονή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου στήν Πάτμο. Κοιμήθηκε εἰρηνικά15ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Τιμολάου Μάρτυρος Πόντος 303

Καταγόταν ἀπό τόν Πόντο. Μαρτύρησε μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἀγάπιο στήν Καισάρεια


14ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Εὐσχήμονος Ἐπισκόπου Λαμψάκου 842

Ἦταν ὑπέρμαχος τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἐπί αὐτοκράτορα Λέοντος Ε΄ἐξορίσθηκε καί φυλακίσθηκε. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, ὡς Ὁμολογητής στήν ἐξορία


13ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Μαρίου Ἐπισκόπου Σεβαστείας

Ἦταν Ἐπίσκοπος Σεβαστείας καί ἕνας ἐκ τῶν 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας τό 325, στήν ὁποία ἀντιμετωπίστηκε ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου.


12ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Συμεών Ὁσίου τοῦ Νέου Θεολόγου Μ. Ἀσία 1022

Γεννήθηκε τό ἔτος 949 στή Γαλάτη τῆς Παφλαγονίας. Σπούδασε στήν Κων/πολη καί ἀργότερα ἔγινε Μοναχός στή Μονή τοῦ Ἁγίου Μάμαντος. Ἔγραψε θεολογικές μελέτες καί συγγραφές καί γι' αὐτό ὀνομάστηκε Νέος Θεολόγος.

Συμεών Ὁσίου τοῦ Εὐλαβοῦς Παφλαγονία 10ος

Ἔζησε στήν Παφλαγονία καί ἦταν διδάσκαλος τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.


11ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Πιονίου Πρεσβυτέρου Σμύρνη 3ος

Ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Δεκίου καί ἦταν Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης. Συνελήφθη ἀπό τούς εἰδωλολάτρες μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς. Μετά ἀπό πολλλά βασανιστήρια, τόν ἔριξαν μέσα σέ καμίνι καί τελείωσε μαρτυρικά τόν βίο του.

Σαβίνας Μάρτυρος Σμύρνη 3ος

Μαρτύρησε μαζί μέ τόν Ἅγιο Πιόνιο.

Τροφίμου καί Θαλλοῦ Μαρτύρων Μ. Ἀσία 4ος

Κατάγονταν ἀπό τή Στρατονίκη ἐπαρχίας Καρίας τῆς Μ. Ἀσίας. Ἦταν ἀδελφοί ἐξ αἵματος. Κατά τόν διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ, τούς συνέλαβαν στή Λαοδικεία τῆς Φρυγίας. Μαρτύρησαν μέ σταυρικό θάνατο. 


10ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Πιονίου Πρεσβυτέρου Σμύρνη 3ος

Ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Δεκίου καί ἦταν Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης. Συνελήφθη ἀπό τούς εἰδωλολάτρες μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς. Μετά ἀπό πολλλά βασανιστήρια, τόν ἔριξαν μέσα σέ καμίνι καί τελείωσε μαρτυρικά τόν βίο του.

Σαβίνας Μάρτυρος Σμύρνη 3ος

Μαρτύρησε μαζί μέ τόν Ἅγιο Πιόνιο.

Τροφίμου καί Θαλλοῦ Μαρτύρων Μ. Ἀσία 4ος

Κατάγονταν ἀπό τή Στρατονίκη ἐπαρχίας Καρίας τῆς Μ. Ἀσίας. Ἦταν ἀδελφοί ἐξ αἵματος. Κατά τόν διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ, τούς συνέλαβαν στή Λαοδικεία τῆς Φρυγίας. Μαρτύρησαν μέ σταυρικό θάνατο. 


9ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Tεσσαράκοντα Mαρτύρων Σεβάστεια 320

Οἱ Ἅγιοι Tεσσαράκοντα Μάρτυρες ἦταν στρατιῶτες στό τάγμα τοῦ Λικινίου. Στόν διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν τούς συνέλαβαν καί τούς ἔριξαν στά παγωμένα νερά τῆς λίμνης τῆς Σεβάστειας. Τήν ἄλλη μέρα, ἀφοῦ συνέτριψαν τά μέλη τους, τούς παρέδωσαν στή φωτιά.

Οὐρπασιανοῦ Μάρτυρος Νικομήδεια

Ὅταν ὁ ἀσεβής Μαξιμιανός συγκάλεσε τούς συγκλητικούς καί τούς ἄρχοντές του νά προσφέρουν θυσία στούς θεούς, ὁ Οὐρπασιανός ἀρνήθηκε πετώντας τή χλαμύδα καί τή ζώνη του. Τόν συνέλαβαν καί τόν κρέμασαν πάνω ἀπό ἀναμμένη φωτιά.

Καισαρίου Ὁσίου Καππαδοκία 369

Γεννήθηκε στή Ναζιανζό τῆς Καππαδοκίας καί ἦταν ὁ μικρότερος ἀδελφός τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἄσκησε τό ἐπάγγελμα τοῦ ἰατροῦ καί προσλήφθηκε ὡς ἰατρός τῶν ἀνακτόρων. Κοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη. 


8ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Nικομηδείας 845

Ὁ Ἅγιος Θεοφύλακτος ἔζησε στά χρόνια τοῦ Λέοντα τοῦ Δ΄. Ἔγινε μοναχός καί ἀργότερα Ἐπίσκοπος Νικομηδείας. Ἦταν ὑπέρμαχος τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐξορίσθηκε. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, ὡς Ὁμολογητής στήν ἐξορία.

Παύλου Ὁμολογητοῦ Ἐπισκόπου Πλουσιάδος Μ. Ἀσία 9ος

Ἦταν Ἐπίσκοπος Πλουσιάδος στή Βιθυνία τόν καιρό τῶν εἰκονομάχων. Κοιμήθηκε εἰρηνικά στήν ἐξορία, προτοῦ τελειώσει ὁ διωγμός (μεταξύ 833 καί 843).


6ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Tῶν ἐν Ἀμορίῳ Τεσσαράκοντα Δύο Μαρτύρων 845

Οἱ Ἅγιοι σαράντα δύο Μάρτυρες κατάγονταν ἀπό τό Ἀμόριο. Ἦταν ἀνώτεροι ἀξιωματικοί καί συνελήφθησαν ἀπό τούς Ἀγαρηνούς, διότι ὁμολόγησαν τήν χριστιανική πίστη. Στή φυλακή ὑπέμειναν τά βασανιστήρια μέ γενναιότητα καί χαρά

καί τελικά ἀποκεφαλίστηκαν.

Ἡσυχίου Ὁσίου Παφλαγονία

Καταγόταν ἀπό τή Γαλατία. Ἀπό μικρός ἀγάπησε τόν μοναχισμό, ἔφυγε ἀπό τήν πατρίδα του καί ἔκτισε καλύβα στά μέρη τῆς Ἀρδανίας. Ἔζησε ἀσκητική ζωή καί ἔκανε θαύματα.


5ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Kόνωνος Μάρτυρος Ἰσαυρία 2ος

Ὁ Ἅγιος Κόνων γεννήθηκε στήν Ἰσαυρία τῆς Μ. Ἀσίας καί ἔζησε στούς Ἀποστολικούς χρόνους. Σέ νεαρή ἡλικία ἔγινε Χριστιανός. Ὁδήγησε στή Χριστιανική πίστη καί τούς γονεῖς του καί τούς βάπτισε. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Νέστορος Μάρτυρος Ἰσαυρία 2ος

Ἦταν πατέρας τοῦ Ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Μαρτύρησε, λαμβάνοντας τόν στέφανο τῆς δόξης τοῦ Κυρίου.

Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ Μάρτυρος Σελεύκεια 1ος

Καταγόταν ἀπό τή Ναζαρέτ. Κατοικοῦσε στήν Παμφυλία καί γιά νά ἐξοικονομεῖ τά ἀναγκαῖα καλλιεργοῦσε κῆπο. Ὅταν ὁ ἡγεμόνας Πούπλιος τοῦ ζήτησε νά θυσιάσει στά εἴδωλα, ἐκεῖνος ἀρνήθηκε. Τότε ὁ ἡγεμόνας τόν ἀποκεφάλισε. 


4ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Γερασίμου Ὁσίου Ἰορδανίτου Λυκία 475

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος γεννήθηκε στή Λυκία. Ἵδρυσε κοινοβιακή ἀδελφότητα κοντά στόν Ἰοδράνη. Εἶναι γνωστή ἡ συνύπαρξή του γιά πολλά χρόνια μέ τό λιοντάρι πού εὐεργέτησε.

Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἄσσου 1150

Γεννήθηκε στή Λέσβο. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἄσσου τῆς Μυσίας. Ἀνέλαβε τά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ πολύ ζῆλο καί ἐπιτέλεσε σπουδαῖο ἔργο. Κοιμήθηκε ὁσιακά σέ Μονή, πού ἵδρυσε στή Λέσβο.


3ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Eὐτροπίου, Kλεονίκου καί Bασιλίσκου Μαρτύρων Ἀμάσεια 308

Οἱ Ἅγιοι Eὐτρόπιος, Kλεόνικος καί Bασιλίσκος κατάγονταν ἀπό τήν Ἀμάσεια. Ὁ Κλεόνικος καί ὁ Εὐτρόπιος ἦταν ἀδελφοί.

Ὁ Βασιλίσκος ἀνηψιός τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου. Ἐπί αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ Γαλερίου συνελήφθησαν καί ἀρνήθηκαν νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Τά μαρτύρια ἦταν φρικτά.

Οἱ δήμιοι καί πολλοί εἰδωλολάτρες μετεστράφησαν. Tούς καταδίκασαν σέ σταυρικό θάνατο. 


2ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Κοΐντου τοῦ Θαυματουργοῦ Φρυγία - Αἰολίδα Μ. Ἀσίας 283

Γεννήθηκε στή Φρυγία καί ἐγκαταστάθηκε στήν Αἰολίδα τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ διοικητής Ροῦφος τοῦ ζήτησε νά θυσιάσει στά εἴδωλα, κατελήφθη ὅμως ἀπό δαιμόνιο καί ἐλευθερώθηκε μέ τήν προσευχή τοῦ Ἁγίου. Ἀργότερα οἱ εἰδωλολάτρες ἔσπασαν τά

πόδια τοῦ Ἁγίου. Ὁ Θεός τόν θεράπευσε καί ὁ Κόϊντος περιέτρεχε τήν περιοχή, κάνοντας ἔργα φιλανθρωπίας.

Νέστορος καί Τριβιμίνου Μαρτύρων Παμφυλία 3ος

Κατάγονταν ἀπό τήν Πέργη τῆς Παμφυλίας. Ἐπειδή ἦταν Χριστιανοί, κατηγορήθηκαν. Τούς συνέλαβαν καί, ἀφοῦ τούς ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια, τούς ἀποκεφάλισαν.

Τρωαδίου καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων Νεοκαισάρεια 251

Ὁ Μάρτυς Τρωάδιος τελειώθηκε διά ξίφους ἐπί αὐτοκράτορα Δεκίου μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς στή Νεοκαισάρεια τό ἔτος 251. 


1ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀντωνίνης Ὁσιομάρτυρος Νίκαια Βιθυνίας 303-305

Καταγόταν ἀπό τή Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Στόν διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ συνελήφθη. Μετά ἀπό πολλά βασανιστήρια τήν ἔκλεισαν μέσα σέ σάκκο πού τόν ἔριξαν μέσα σέ μιά λίμνη.

Παρασκευᾶ Νεομάρτυρος Τραπεζούντα 1659

Καταγόταν ἀπό τήν Τραπεζούντα καί ἦταν ἕνας ἀπό τούς προύχοντες τῆς πόλεως. Μαρτύρησε τό ἔτος 1659 στήν Τραπεζούντα δι' ἀπαγχονισμοῦ.


23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης Ἱερομάρτυρος 166
Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε στήν Ἔφεσο. Ἔγινε μαθητής τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο λόγου, ὁ ὁποῖος τόν ἔκανε Ἐπίσκοπο Σμύρνης. Μαρτύρησε ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίου Πίου.

Γοργονία Ναζιανζός Καππαδοκία 370

Ἦταν νεότερη ἀδελφή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Μεγάλωσε στή Ναζιανζό. Ἦλθε σέ γάμο μέ τόν Ἀλύπιο καί ἀπέκτησε πέντε παιδιά, δύο ἀγόρια, τά ὁποῖα ἀφιερώθηκαν στόν Θεό, καί τρεῖς θυγατέρες. Κοιμήθηκε ὁσίως σέ ἡλικία 38 ἐτῶν.


22ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Παπία Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως Φρυγία 2ος
Ἦταν Ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως τῆς Φρυγίας καί σύγχρονος τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας. Δέν εἶχε γνωρίσει ἀπευθείας τούς Ἀποστόλους, ἀλλά εἶχε πληροφορηθεῖ μέ μεγάλο πόθο γιά τά ἔργα καί τούς λόγους τους ἀπό ἀνθρώπους πού εἶχαν συναναστραφεῖ μαζί τους.
Ἀθανασίου Ὁσίου Ὁμολογητοῦ ἐν Παυλοπετρίῳ Νικομήδεια 826
Γεννήθηκε στήν Κων/πολη. Εἰσῆλθε στή Μονή Παυλοπετρίου, στόν κόλπο τῆς Νικομήδειας Βιθυνία. Ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, τήν ἐποχή πού ξέσπασε ὁ διωγμός κατά τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί διακρίθηκε μεταξύ τῶν γενναίων ὑπερασπιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
Λεοντίου Ὁσίου Ἀττάλεια Πισιδίας 6ος αἰ.Καταγόταν ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἀρχικά ἀφοσιώ θηκε σέ ἕναν ἀσκητή τῆς περιοχῆς. Μετά ἀπό προσκύνημα στούς Ἁγίους Τόπους ἔφθασε στήν Ἀττάλεια, ὅπου ἔγινε γιά ὅλη τήν περιοχή ἡ ζῶσα εἰκόνα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀναπαύθηκε μέ εἰρήνη.


21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Tιμοθέου ἐν Συμβόλοις Ὁσίου Βιθυνία 795
Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος ἔζησε κατά τήν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας καί διῆγε βίο ἀσκητικό στό ὄρος Ὄλυμπος τῆς Βιθυνίας.
Ἔδωσε μαρτυρία μέ παρρησία μπροστά στούς διῶκτες του γιά τήν ὀρθότητα τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἀναπαύθηκε πιθανόν περί τό 795.
Εὐσταθίου Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας Παμφυλία 4ος
Καταγόταν ἀπό τή Σίδη τῆς Παμφυλίας. Στή Σύνοδο τῆς Νικαίας συμμετεῖχε ἐνεργά στήν καταδίκη τῆς ἀρειανῆς αἱρέσεως.
Ἐξορίσθηκε στήν Τραϊανούπολη τῆς Θράκης, ὅπου καί κοιμήθηκε λίγα χρόνια ἀργότερα.
Γεωργίου Ὁσίου Ἐπισκόπου Ἀμάστριδος Εὔξεινος Πόντος 805
Γεννήθηκε στήν πόλη Κρώμνη, κοντά στήν Ἀμάστριδα, στόν Εὔξεινο Πόντο (Παφλαγονία). Ὅταν ἀνέβηκε στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Ἀμάστριδος, πέτυχε τήν ἀναβάθμιση τῆς Ἀμά στριδος σέ ἀρχιεπισκοπή ἐξαρτώμενη μόνο ἀπό τήν Κων/πολη.
Παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο, περί τό 805.


20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Κινδέου Ἐπισκόπου Πισιδίας

Ἦταν Ἐπίσκοπος Πισιδίας καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.


19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀρχίππου Ἀποστόλου Κολλοσές 1ος αἰ.

Ὁ Ἀπόστολος Ἄρχιππος ἦταν γιός τοῦ Ἁγίου Φιλήμονος καί τῆς Ἁγίας Ἀπφίας καί μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Κατοικοῦσε στίς Κο λοσσές καί κήρυττε ἐκεῖ τό Εὐαγγέλιο, ἀσκών τας πιθανόν τό ἱερατικό λειτούργημα. Τελει ώθηκε λιθοβολούμενος.

Κόνωνος Ὁσίου Κιλικία 555

Ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ Α' καί καταγόταν ἀπό τήν Κιλικία τῆς Μ. Ἀσίας. Ἔγινε μοναχός σέ Μονή κοντά στόν Ἰορδάνη ποταμό καί ἡγούμενός της. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη σέ βαθύ γῆρας.


18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Λέοντος καί Παρηγορίου Μαρτύρων Λυκία 3ος

Συνελήφθησαν στά Πάταρα τῆς Λυκίας καί μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό.

Ἀγαπητοῦ Ἐπισκόπου Σινάου Καππαδοκία 4ος

Καταγόταν ἀπό τήν Καππαδοκία. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Σινάου. Διατηροῦσε στενή φιλία μέ τόν Ἅγιο Παρθένιο Ἐπίσκοπο Λαμψάκου. Παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Θεό προσευχόμενος.

Ἀγρίππα, Βικτωρίνου, Δωροθέου καί Θεοδού λου Μαρτύρων Καππαδοκία

Τό μαρτύριό τους ἀναφέρεται ἀπό τόν Ὅσιο Ἀγαπητό, πού ἦταν αὐτόπτης μάρτυρας.


17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Θεοδώρου Tήρωνος Mεγαλομάρτυρος Πόντος 307

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος καταγόταν ἀπό τό χωριό Ἀμάσεια στή Μαύρη Θάλασσα, πού ὀνομαζό ταν Χουμιαλά. Κατετάγη στό στράτευμα τῶν Τηρώνων, δηλαδή τῶν νεοσυλλέκτων. Διαβλήθηκε ὡς Χριστιανός καί κλήθηκε σέ ἐξέ ταση. Ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό χωρίς δισταγμό καί τελειώθηκε μαρτυρικά.


Μαριάμνης Ἰσαποστόλου Λυκαονία 1ος αἰ.

    Ἦταν ἀδελφή τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου. Ἀκολούθησε τόν ἀδελφό της στήν ἱεραποστολι κή του δράση. Κήρυξε τό Εὐαγγέλιο τῆς νέας ζωῆς σέ πολλές πόλεις τῆς Λυδίας, Φρυγίας καί Παμφυλίας στήν Μ. Ἀσία. Μετά τόν μαρτυτικό θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ της κήρυξε στή Λυκαονία. Κοιμήθηκε εἰρηνικά.

Θεοστηρίκτου Ὁσίου Βιθυνία

    Ἔζησε ἐπί τῶν εἰκονομάχων. Ἀναφέρεται ὡς ἡγούμενος τῆς μονῆς Πελεκητῆς στὴν Τριγλία. καί ἄθλησε ὑπέρ τῶν ἱερῶν εἰκόνων.     

Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Καλλικέλαδος 6ος αἰ. 

         Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Μαρκιανοῦ (450 - 457 μ.Χ.) ὁ Ἅγιος Μηνᾶς ὁ Καλλικέλαδος († 10 Δεκεμβρίου) ἐμφανίσθηκε μία νύχτα σὲ κάποιον ἄνδρα ποὺ λεγόταν Φιλομμάτης, ὁ ὁποῖος εἶχε καταταγεῖ στὴ στρατιωτικὴ σχολὴ τῶν Ἰκανάτων καὶ τοῦ ὑπέδειξε τὸν τόπο ὅπου ἔκειτο τὸ ἅγιο λείψανο αὐτοῦ.

           Τὸ γεγονὸς ἔφτασε στὶς βασιλικὲς ἀκοὲς τοῦ Μαρκιανοῦ, ὅτι δηλαδὴ κάτω στὸν αἰγιαλὸ τῆς Νικομήδειας, κατὰ τὴν ἀκρόπολη, κρύπτονταν κάτω ἀπὸ τὴ γῆ τὰ τίμια λείψανα τοῦ Ἁγίου. Πράγματι, στρατιῶτες ἔσκαψαν στὸν τόπο ἐκεῖνο καὶ βρῆκαν σιδερένια λάρνακα, μέσα στὴν ὁποία ὑπῆρχε τὸ ἱερὸ λείψανο. Στὴ λάρνακα ἦταν κολλημένη μία πλάκα, στὴν ὁποία ἦταν χαραγμένη ἐπιγραφὴ ποὺ ἔλεγε ὅτι ἐκεῖ εἶχε ἐναποτεθεῖ τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου, καθὼς καὶ σὲ ποιὸν τόπο ἔπρεπε νὰ κατατεθεῖ.


16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Φλαβιανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως Ἔφεσος 449

        Διαδέχθηκε τόν Ἅγιο Πρόκλο στόν ἀρχιεπισκο πικό θρόνο τῆς Κων/πόλεως τό ἔτος 447. Καταδίκασε τήν πλάνη τοῦ Εὐτυχοῦς διά τῆς συγκλίσεως τοπικῆς Συνόδου τό ἔτος 448. Καταδιώχθηκε ὅμως ἀπό τόν αἱρετικό Διόσκορο καί τούς ὀπαδούς του καί ἐξορίστηκε στήν Ἔφεσο, ὅπου καί πέθανε.